Maerten van Heemskerckplein 5
1964 EZ Heemskerk
Telefoon: 0251 836 003

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inschrijven

 • Cursisten kunnen zich het gehele jaar inschrijven.
 • Een cursusjaar bestaat uit 35 weken en loopt grotendeels gelijk aan een schooljaar van het basisonderwijs.
 • Zonder schriftelijk tegenbericht, wordt de inschrijving voor muzieklessen jaarlijks verlengd.
 • Jaarcursisten schrijven zich in principe in voor minimaal één cursusjaar.
 • Voor een kortdurende cursus dient u zich elke keer opnieuw in te schrijven.
 • U gaat akkoord met het gebruik van het door u opgegeven telefoonnummer voor een telefooncirkel en met het gebruik van beeldmateriaal waar u(w kind) op staat t.b.v. cultuurcentrumpublicaties, tenzij anders door u schriftelijk aangegeven.

Plaatsing

 • In overleg met uw docent worden de lesdag, lestijd en (groep)indeling bepaald.

Betaling

 • Wanneer u tekent voor een automatische incasso, worden de bedragen in tien gelijke termijnen tijdens het lesjaar afgeschreven.
 • Wanneer u geen machtiging afgeeft voor automatische incasso, dient het volledige bedrag uiterlijk één maand na aanvang van de eerste les voldaan te zijn.
 • Bij plaatsing tijdens het lesjaar, wordt het lesgeld naar rato in rekening gebracht en afgeschreven.
 • Continuering van de lessen is slechts mogelijk indien er geen betalingsachterstand is.
 • Bij aanmelding verplicht de lesgeldplichtige zich tot het betalen van het cursusgeld. Indien u na plaatsing besluit niet deel te nemen aan de lessen, bent u verplicht een bedrag van minimaal € 50,- te voldoen in verband met gemaakte kosten en inkomstenderving.
 • Ontheffing of restitutie van lesgeld is alleen mogelijk indien er sprake is van bijzondere omstandigheden; verhuizing naar een andere gemeente of een langdurige ziekte (na overleg doktersverklaring). Er wordt minimaal 1/5 deel van het totale cursusgeld in rekening gebracht.

Verzuim

 • Eventuele restitutie in verband met verzuim vindt plaats na afsluiting van het schooljaar, wanneer precies duidelijk is hoeveel lessen geen doorgang hebben gevonden.
 • Lessen die door verhindering van de leerling worden gemist, worden niet ingehaald/gerestitueerd

Uitschrijven (altijd schriftelijk of per e-mail)

 • De opzegtermijn is één maand. Indien u voor de eerste van de maand opzegt, wordt u per het einde van de daarop volgende maand uitgeschreven.